Polityka Prywatoności

Polityka Prywatności

1. Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Amrad Komputer s.c. z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300), Norwida 7 , zwany dalej „Administratorem”.

2. Zbierane dane i cel przetwarzania

Amrad Komputer, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, zapytania ofertowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych, podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania ( „Dane osobowe” ) , w szczególności:

 • imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do kontaktu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: firma reprezentowanego podmiotu, stanowisko, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Wasze dane osobowe w następujących celach:

 • odpowiadania na zapytania ofertowe, przedstawiania ofert naszych usług i produktów zgodnie z Państwa potrzebami i zapytaniami,
 • zawierania i realizacji umów sprzedaży oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności dostawy towaru, produkcji i montażu naszych instalacji, realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • przetwarzania i realizacji napraw sprzętu,
 • realizacji obowiązków przez Amrad Komputer przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw firmy Amrad Komputer zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

3. Okres przetwarzania danych

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Was z firmą Amrad Komputer umowy, w związku z którą Wasze dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Was z Amrad Komputer umowy. Natomiast Wasze dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych, handlowych oraz informacji nt. napraw sprzętu, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

4. Prawa Użytkownika

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Amrad Komputer potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczą, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,
 • sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe,
 • do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliliście firmie Amrad Komputer,
 • żądania usunięcia danych osobowych o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem („prawo do bycia zapomnianym”),
 • żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 • przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Amrad Komputer oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień,

5. Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Firma Amrad Komputer zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Amrad Komputer i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Amrad Komputer. Wszelkie dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

6. Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych

Amrad Komputer może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Amrad Komputer ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw Amrad Komputer zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Amrad Komputer w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Amrad Komputer może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Amrad Komputer umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę Amrad Komputer,
 • organom na podstawie przepisów prawa, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,
 • Wasze dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Amrad Komputer zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiany będą udostępniane Państwu poprzez publikację na niniejszej stronie.

8. Kontakt

W przypadku uwagi lub wątpliwości związanych z powyższymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:

na adres e-mail: odo@amrad.eu

pisemnie, na adres: Amrad Komputer s.c., ul. Norwida 7, 64-300 Nowy Tomyśl.

Kontakt z nami

Kontakt:

Nasza firma ma swoją siedzibę w Nowym Tomyślu, przy ulicy C.K. Norwida 7, (Posiadamy wejście także od strony ulicy Tuwima).

Obok mają państwo zaprezentowaną mapę dojazdu do naszej firmy

Dane kontaktowe:

Adres:
ul. C. K. Norwida 7,
64-300 Nowy Tomyśl
Telefon: (0-61) 4451030,
Komórka : +48 667 003 862

© Amrad Komputer s.c. 2020